Moderná organizácia pre mladých ľudí (a dospelých s mladým duchom)

Slovenský skauting dnes združuje viac ako 8 000 chlapcov, dievčat a dospelých dobrovoľníkov. Svojím počtom členov je najväčšou mládežníckou organizáciou na Slovensku. Jeho možnosti a rastúci počet členov sú potvrdením hodnotových základov s modernými a príťažlivými formami kvalitného programu skautingu pre deti a mládež, dospelých nevynímajúc.

Výchova k osobnosti a formovanie hodnôt

Skauting je prepracovaný a desaťročiami overený systém výchovy a sebavýchovy, ktorý ponúka pomoc rodičom pri výchove ich detí. Spája príťažlivé i nevšedné formy aktivít a činnosti, oslovujúce dnešných mladých ľudí, s modernými výchovnými a manažérskymi postupmi, ktoré reagujú na ich súčasné potreby. Hry s premysleným cieľom v mladšom veku a plnenie osobných výziev v staršom veku detí a dospievajúcich – to je príťažlivá cesta k osobnému rastu, samostatnosti, schopnosti presadiť sa, povedať si svoj názor, tímovo spolupracovať, schopnosť komunikovať, viesť skupinu ľudí a rozhodovať sa v krízových situáciách. Zároveň poskytuje mladým ľuďom voľnosť, príležitosť spoznávať, čo v nich v skutočnosti je a čo dokážu – priestor pre kreativitu a vlastnú sebarealizáciu. Skauting je aj dobrodružstvo a kopec zábavy, partia vrstovníkov so spoločnými záujmami, s ktorými si vytvárajú dlhotrvajúce priateľstvá a vzájomne sa podporujú.

Skauting pre život

Skauting dáva deťom a dospievajúcim schopnosti a vlastnosti, ktoré sú dôležité pre ich budúce uplatnenie v profesijnom i osobnom živote – aj pre spoločnosť ako celok. Je to predovšetkým výchova osobností, ktoré sú aktívnymi občanmi demokratickej spoločnosti. V skautingu sa čovek učí poznávať samého seba, pracovať na sebe, získava vôľu prekonávať svoje slabé miesta a postarať sa o seba a svoje potreby.

Skauting pre ľudí všetkých veľkostí

Skauting je pre ľudí, ktorí chcú prekonávať svoje limity – ponúka ľuďom bez rozdielu veku netradičné aj adrenalínové športy či účasť na outdoorových aktivitách ako sú horolezecké expedície, bicyklové výpravy, splavy či tábory vo voľnej prírode a zároveň sa aktívne podieľa na ochrane prírody. No dáva im priestor aj na plné využívanie moderných technológií – počítačov, internetu, robenie webstránok či prezentácií… Naučiť sa hrať na hudobný nástroj, hrať divadlo, zlepšovať sa v cudzom jazyku alebo byť dobrý v jednom športe. Každý, kto má záujem, si v skautingu nájde to, čo potrebuje a čo ho zaujíma. Nevšednosť, rozmanitosť a špecializácia – to je ponuka skautingu pre ľudí, ktorí chcú napredovať, pre ľudí, ktorí sa chcú zdokonaľovať a pre ľudí, ktorí hľadajú viac, ako im ponúka bežný život.

Program – družinovky, oddielovky, výlety, viacdenné výpravy, tábory

Skautský život prebieha v malých skupinách – družinách (6 – 8 členov) a oddieloch (do 30 členov), ktoré sa pravidelne stretávajú raz až dvakrát do týždňa. K víkendu a letnému voľnu patria výpravy do blízkeho či vzdialeného okolia, spoznávanie prírody a krajiny. Prázdniny si skauti nevedia predstaviť bez tábora. Dva týždne dobrodružstiev v prírode, vlastnoručne postavený stan, nočná stráž, vzrušujúce hry, prekonávanie samého seba a priateľstvá, čo vydržia – to všetko robí z tábora nezabudnuteľný zážitok na celý život. Každoročne skauti usporiadajú pod vedením dospelých skautských vodcov, pracujúcich na dobrovoľníckej báze, vyše 200 táborov a 350 viacdňových podujatí pre takmer 18 tisíc mladých ľudí.


Organizačná štruktúra

Najvyšším orgánom Slovenského skautingu je snem, ktorý sa schádza každé tri roky. V období medzi snemami riadi organizáciu Náčelníctvo SLSK. Regionálnu úroveň tvoria oblasti a zbory, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu a poskytujú právnu a finančnú záštitu a podporu pre dobré pôsobenie skautských oddielov.

Družina

Chlapec či dievča sa okamžite po vstupe do skautingu stáva členom družiny, ktorá ho príjíma medzi seba. Je to skupina 6 – 10 detí, ktorú vedie ich starší a skúsený rovesník – družinový radca. Je to základná jednotka, v ktorej prebieha väčšina skautského programu.

Oddiel

Dve a viac družín (spravidla 3 – 4) tvorí oddiel, ktorý je základnou výchovnou jednotkou. Vedie ho oddielový vodca v spolupráci s radcami jednotlivých družín. Spolu s ďalšími dospelými pomocníkmi tvoria oddielovú radu, ktorá sa pravidelne schádza a prejednáva otázky programu, výchovy a organizácie.

Na Slovensku máme približne 350 skautských oddielov, skautov nájdete v 80 mestách a obciach na celom Slovensku.

Zbor

Zbor je dobrovoľným zoskupením 2 a viacerých oddielov a vedie ho zborový vodca so zborovou radou. Zbor zabezpečuje  priestorové, finančné, materiálne a personálne podmienky pre prácu s deťmi v oddieloch a družinách.

Zbor má právnu subjektivitu, čiže môže oficiálne vystupovať v mene skautingu pred úradmi, uzatvárať zmluvy, získavať financie a pod. V tomto smere je základnou organizačnou a úplne samostatnou jednotkou.

V zbore zväčša bývajú zastúpené všetky vekové kategórie a obe pohlavia. Tým vytvára veľmi rôznorodé a pestré spoločenstvo ľudí. Mladý človek automaticky prechádza v rámci jedného zboru vlčiackym, skautským a roverským oddielom.

Na Slovensku dnes pracuje vyše 100 zborov.

Oblasť

Medzistupňom medzi náčelníctvom a zbormi je skautská oblasť. Zbory v určitom regióne sa môžu spojiť a vytvoriť oblasť, ktorá poskytuje servis zborom, zabezpečuje kurzy a vzdelávanie dospelých členov skautingu, rozširuje skauting do ďalších miest a obcí a usporadúva regionálne skautské akcie.

Na Slovensku existuje 9 skautských oblastí – Bratislavská, Nitrianska, Podtatranská, Žilinská, Stredoslovenská, Trenčianska, Trnavská, Východoslovenská a Rómska, ktorá koordinuje činnosť skautov rómskej národnosti. Môžu v nej pôsobiť zástupcovia z viacerých regiónov Slovenska.

Národná úroveň

Najvyšším orgánom Slovenského skautingu je Snem, ktorý sa schádza každé dva roky. Snem volí z radov dobrovoľníkov Náčelníctvo SLSK, ktoré usmerňuje chod organizácie a zastupuje ju pred inými subjektmi medzi snemami.

Úlohy spojené s riadením organizácie vykonáva Ústredie SLSK ako výkonný orgán. Pracujú v ňom profesionálni zamestnanci, ktorí sa starajú o administratívu, financie, účtovníctvo, publikačnú činnosť, vzťahy s verejnosťou, vedenie veľkých projektov a podporu pre vodcov a ich zložky.

V súčastnosti má Slovenský skauting viac ako 6 000 členov, z toho 80 % vo veku 6 – 26 rokov.